Často kladené dotazy

Pohledávka je téměř nedobytná v okamžiku,

-        kdy jste se nepřihlásili do insolvenčního řízení

-        kdy má dlužník na sebe vedeno několik exekučních řízení 

-        kdy je dlužník nemajetný

Obtížně vymahatelné jsou i ty pohledávky, kde máte chybně nebo neúplně vyplněné podklady, či doklady k pohledávce nemáte vůbec.

Pokud je dlužníkem právnická osoba, tak to může být v dnešní době také problém. Společnosti s ručením omezeným se převádí na "nové" majitele každým dnem a založení nového není složité a drahé.  

Prověřit insolvenční rejstřík můžete zde.

Všechny potřebné formuláře a jiné další vzory a dokumenty naleznete na justice.cz

Výše soudního poplatku u částek do 15.000,00 Kč je 600,00 Kč (v případě Elektronického platebního rozkazu 400,00 Kč)

U vyšších částek je soudní poplatek 4% z žalované částky. Základem poplatku je zjednodušeně řečeno peněžní částka, o kterou se soudíme, zaokrouhlená na celá sta korun dolů.

Plátcem (poplatníkem)  soudního poplatku za řízení před soudem prvního stupně je zásadně žalobce (navrhovatel). V některých případech může být ovšem od zaplacení soudního poplatku osvobozen. Od poplatku se osvobozuje žalobce např. v  řízení o náhradě škody na zdraví nebo v řízení o  náhradě škody z pracovního úrazu a nemoci z povolání. O osvobození musí žalobce požádat, zaplacené soudní poplatky se ani po přiznání osvobození, nevrací.

Vypočtený procentní poplatek  se zaokrouhluje na celé desítky korun nahoru.

Co dále by Vás mohlo zajímat

Zde je několik možností, které můžete využít.

 • Za splnění zákonných podmínek můžete z důvodu nevyplacení mzdy okamžitě zrušit pracovní poměr s tím, že vám vzniká nárok na odstupné.
 • Dále máte možnost podat na zaměstnavatele žalobu, případně insolvenční návrh.
 • Pokud bude zaměstnavatel v insolvenci, máte možnost obrátit se na úřad práce, který určitou část dlužné mzdy, případně celou, vyplatí.

Pohledávku je nutné do likvidace ve lhůtě přihlásit.Dále záleží na důvodech, pro které je společnost v likvidaci a na tom, jestli společnost před vstupem do likvidace prošla konkursem či nikoli.

Doporučujeme stejný postup jako u jiných dluhů, tedy pokud to jde, sepsat uznání dluhu, případně dohodu o splátkách.

 • Pokud jde o dlouhodobého partnera  s více dodávkami, je vhodné mu dočasně služby neposkytovat, aby nedocházelo k navýšení dluhu.
 • Pokud je obchodní partner s.r.o. nebo a.s. je vhodné závazek zajistit ručením fyzické osoby, např. jednatele společnosti.

Bohužel se dostáváte do stejného postavení jako kdybyste dlužili sami. Je vhodné kontaktovat neplatícího dlužníka a zajistit, aby dluh plnil sám. Pokud neplní, bohužel musíte dluh platit vy. Následně je možné po dlužníkovi vymáhat peníze z titulu bezdůvodného obohacení, je ale otázkou, zda dlužník bude platit vám pokud neplatil už původnímu dlužníkovi. Doporučením je tedy neručit.

Dluhy přechází na dědice dlužníka, pokud se dědictví nevzdají nebo neuplatní jiný zákonný postup.

 • Je vhodné přihlásit pohledávku do dědického řízení. Po jeho skončení je k úhradě dluhu povinen dědic.
 • Pokud máte výživné (alimenty) stanoveny rozsudkem, pak je možné podat návrh na exekuci. Pokud rozsudek nemáte, je nutné podat soudu návrh na určení výživného. (Součástí tohoto řízení je i určení péče o dítě, pokud dosud nebyla stanovena.)
 • Pokud výživné není hrazeno alespoň 4 měsíce, je možné podat trestní oznámení pro trestný čin zanedbání povinné výživy. Exekuce i trestní oznámení může být vedeno současně.

Pokud Vám nájemce dluží nájemné alespoň za 3 měsíce, zvlášť závažně porušuje nájemní smlouvu a je možné mu nájem vypovědět bez výpovědní doby.

 • Je vhodné s nájemcem sepsat uznání dluhu (případně s dohodou o splátkách). Pokud stále neí placeno a dlužník v bytě stále bydlí, je nutné rychle podat žalobu na vyklizení.

Smlouva o zápůjčce (dříve půjčce) může být i ústní, ale pozor, můžete se ocitnout v důkazní nouzi.

 • Vždy je dobré mít u půjčení peněz svědka nebo peníze převést z účtu na účet.
 • Pokud dlužník souhlasí, pak s ním sepište uznání dluhu, případně směnku.

Smlouva o zápůjčce (dříve půjčce) může být i ústní, ale pozor, můžete se ocitnout v důkazní nouzi.

 • Vždy je dobré mít u půjčení peněz svědka nebo peníze převést z účtu na účet.
 • Pokud dlužník souhlasí, pak s ním sepište uznání dluhu, případně směnku.

V této situaci je dobré postupovat jako při řešení jakéhokoliv dluhu. Je zapotřebí mít podepsané uznání závazku, dlužní úpis nebo mít doklad na vyplacené peníze, popř. výpis z účtu.

 • Pokud nemáte nic z výše uvedeného, pak je zapotřebí svědek, ale taková situace je už složitější.
 • Pamatujte na to, že je lepší posílat peníze převodem nebo v hotovosti oproti podpisu.

Řešte svou pohledávku s námi on-line

Vložte Vaši pohledávku, my se postaráme o zbytek:

 • 1Vyplňte formulář s Vaší pohledávkou.
 • 2Do 24 hodin Vás budeme kontaktovat.
 • 3Navrhneme řešení.